• Увелечить текст
  • Уменьшить текст
  • Стандартный размер
You are here:
Передмодульні консультації PDF Друк e-mail
Написав Taras Omelchenko   
Субота, 23 вересня 2017, 00:00
There are no translations available.

ГРАФІК

підсумкового модульного контролю на кафедрі травматології та ортопедії

на 9 семестр 2017-2018 навчального року

 

№ пп

Група, факультет

Дата

Викладачі

1

8,9,10,11-Ім; 28а-ІІм

12.09.17

зав. каф., проф. Бур’янов О.А.,

проф. Кваша В.П.

доц. Задніченко М.О.,

доц. Самусенко І.В.Є

доц.Соболевський Ю.Л.

2

12,13,14,15-Ім; 27а-ІІм

22.09.17

3

3,24,25,30-Ім; 22а-ІІм; 4-ІУм

04.10.17

4

1,2-мп

13.10.17

5

1,2,23-Ім; 30-а-ІІм; 15.16-ІІм

16.10.17

6

5-Ім; 24а-ІІм; 1,2-ЗСУ

26.10.17

7

17-ІІм; 3-ЗСУ; 15-ІІІм; 29а-ІІм

07.11.17

8

7-Ім; 46-ІІм

17.11.17

9

6-Ім; 31а-ІІм

29.11.17

10

27,28-Ім

30.11.17

11

1,3-ІІІм; 10,23,25-ІІм

11.12.17

12

11,3-ІІм; 2,3-ІУм

21.12.17

13

23а-ІІм; 5-ІІІм; 2,9-ІІм

29.12.17

14

25а, 26а-ІІм

22.01.18

 

 

 

 

Примітка: підсумковий модульний контроль проводиться на базі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», вул. Бульварно-Кудрявська, 27 (1 поверх лекційна аудиторія).

 


Зав. кафедри, професор                                                  О.А.Бурянов

 

Затверджено на методичному засіданні кафедри 05.09.17 протокол № 2

 

ГРАФІК

консультацій з травматології та ортопедії студентів медичних факультетів

на 9 семестр 2017-2018 навчального року

 

ПІБ викладача

Група, факультет, дата консультацій

1

Кваша В.П.

9-Ім-11.09; 3-Ім-03.10; 1-мп-12.10; 13-Ім-21.09; 27-Ім-29.11; 3-4м-20.11

2

Задніченко М.О.

12-Ім–21.09; 30-Ім–03.10; 16-ІІм-13.10; 4-Ім-06.11; 28-Ім-29.11; 1-4м-20.12; 2-ІІм-28.12

3

Грек В.П.

10-Ім-11.09; 25-Ім-03.10; 15-ІІм-13.10; 17-ІІм-06.11; 6-Ім-28.11; 1-3м-08.12; 11-ІІм-20.12

4

Самусенко Т.М.

11-Ім-11.09; 15-Ім-21.09; 22а-ІІм-03.10; 13-Ім-13.10; І ЗСУ-25.10; 3-ІІІм-08.12; 2-ІІм-28.12

5

Соболевський Ю.Л.

5-Ім-25.10; 5-ІУм-03.10; 1-Ім-13.10; 15-ІІІм-06.11; 7-Ім-16.11; 3-ІІм-20.12; 5-ІІІм-28.12

6

Лиходій В.В.

28а-ІІм-11.03; 24-Ім-03.10; 24а-ІІм-25.10; 31а-ІІм-28.11; 2мп-12.10; 10-ІІм-08.12; 25а-ІІм-19.01

7

Чорний В.С.

8-Ім-11.09; 14-Ім-21.09; 4-ІУм-03.10; 2-Ім-13.10; 2 ЗСУ-25.10; 46-ІІм-16.11; 25-ІІм-08.12

8

Циганков М.А.

27а-ІІм-21.09; 30а-ІІм-13.10; 29а-ІІм-06.11; 23-ІІм-08.12; 23а-ІІм-28.12; 26а-ІІм-19.01

 

 

 

Завідувач кафедри, професор                                       О. А. Бур’янов

 

Затверджено на методичному засіданні кафедри 05.09 2017 р., протокол № 2

  

Регламент проведення підсумкового модульного контролю.

 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення всіх тем модуля на останньому занятті з модулю.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали усі види робіт, передбачені навчальною програмою та при вивченні модулю набрали кількість балів не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю є стандартизованою і включає контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового модульного контролю визначаються в робочій програмі.

 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

 

 

Оцінювання дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховано модуль.

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю за результатами підсумкового модульного контролю.

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалами ECTS та чотирибальною (традиційною).

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Студентів, які навчаються за однією спеціальністю з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжується за шкалу ECTS таким чином:

 

 

Оцінка ECTS

Статистичний показник

A

найкращі 10% студентів

B

наступні 25% студентів

C

наступні 30% студентів

D

наступні 25% студентів

E

останні 10% студентів

 

Ранжування з присвоєнням оцінок „А”, „В”, „С”, „D, E” проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які отримали оцінки FX, F (2) не вносяться до переліку студентів, що ранжуються навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал Е.

Оцінка з дисципліни FX, F („2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX(„2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на повторне складання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових або літніх канікул (до 1 поточного року) впродовж двох тижнів після закінчення навчального року. Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні зняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програми, дисципліни конвертується в традиційну чотирибальну шкалу з абсолютними критеріями які наведено нижче у таблиці:

 

Бали з дисципліни

Оцінка за чотирибальною шкалою

Від 170 до 200 балів

„5”

Від 140 до 169 балів

„4”

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

„3”

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

„2”

 

Оцінка ECTS у традиційну чотирибальну шкалу не конвертується оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Останнє оновлення на Субота, 23 вересня 2017, 12:50