• Увелечить текст
  • Уменьшить текст
  • Стандартный размер
You are here:
Передмодульні консультації PDF Друк e-mail
Написав Taras Omelchenko   
Вівторок, 18 вересня 2018, 00:00
There are no translations available.

 

ГРАФІК

підсумкового модульного контролю на кафедрі травматології та ортопедії

на  2018-2019 н.р.

№ пп

Група, факультет

Дата

Викладачі

1

4225   4116   4117  4701

14.09.18

зав. каф., проф. Бур’янов О.А.,

проф. Кваша В.П.

доц. Задніченко М.О.,

доц. Самусенко І.В.,

доц.Соболевський Ю.Л.

2

4119   4120   4121   4124

28.09.18

3

4118  4224    4225   4406   4642р   4341р

12.10.18

4

4223   4226   4408

29.10.18

5

4227   4228   4229

12.11.18

6

4201   4202   4204   4302

26.11.18

7

4207   4301   4303   4404

10.12.18

8

4212   4213   4217   4307

22.12.18

9

4198   4112   4304   4305

15.01.19

10

4104   4105   4210   4211   4214

08.02.19

11

4216   4218   4306   4311   4901

22.09.19

12

4219   4221   4405   4407

11.03.19

13

4107   4220   4222   4702   4703

25.03.19

14

4103   4109   4110   4310

08.04.19

15

4101   4102   4114   4309

22.04.19

16

4205   4312   4313

08.05.19

17

4113   4122   4302

23.05.19

18

4106   4111   4401   4402

06.06.19

19

4113   4208   4209   4308

20.06.19

 

 

Примітка: підсумковий модульний контроль проводиться на базі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», вул. Бульварно-Кудрявська, 27 (1 поверх лекційна аудиторія).

Г Р А Ф І К

консультацій з травматології та ортопедії студентів медичних факультетів, факультету підготовки лікарів для ЗС України та медико-психологічного факультету  на 2018-2019 н.р.

№ пп

ПІБ викладача

Група, дата консультацій

1

Кваша В.П.

4119,27.09.18; 4223,26.10.18; 4201,23.11.18; 4301, 07.12.18; 4212,21.12.18; 4104,03.02.19; 4405,07.03.19; 4109,05.04.19; 4313,07.05.19;

2

Задніченко М.О.

4701,13.9.18; 4642,11.10.18; 4408,26.10.18; 4302,23.11.18; 4217,21.12; 4305,14.01.19; 4211,07.02.19; 4218,21.02.19; 4219,07.03.19; 4310,05.4.19; 4205,07.05.19; 4111,05.06.19

3

Грек В.П.

4120,27.09.18; 4406,11.10.18; 4229,09.11.18; 4404,07.12.18; 4307,21.12.18; 4210,07.02.19; 4311,21.02.19; 4702,22.03.19; 4102,19.04.19; 4122,22.05.19; 4209,19.06.19

4

Самусенко Т.М.

4115,13.09.18; 4121,27.09.18; 4224,11.10.18; 4227,09.11.18; 4204,23.11.18; 4213,21.12.18; 4105,07.02.19; 4216,21.02.19; 4220,22.03.19; 4103,05.04.19; 4309,19.04.19; 4113,22.05.19; 4402,05.06.19

5

Соболевський Ю.Л.

4116,13.09.18; 4225,11.10.18; 4228,09.11.18; 4204,23.11.18; 4207,07.12.18; 4106,14.01.19; 4306,21.02.19; 4407,07.03.19; 4101,19.04.19; 4302,22.05,19; 4113,19.06.19

6

Лиходій В.В.

4632а,13.09.18; 4641р,11.10.18; 4637а,09.11.18; 4627а,07.12.18; 4628а,14.01.19; 4631а,21.02.19; 4221,07.03.19; 4629а,05.04.19; 4114,13.04.19; 4636а,22.05.19; 4626а,19.06.19

7

Чорний В.С.

4117,13.09.18; 4124,27.09.18; 4226,26.10.18; 4203,23.11.18; 4303,07.12.18; 4112,14.01.19; 4214,07.02.19; 4222,22.03.19; 4110,05.04.19; 4312,07.05.19; 4401,05.06.19; 4308,19.06.19

8

Циганков М.А.

4633а,27.03.18; 4118,11.10.18; 4634а,23.11.18; 4638а,17.12.18; 4703,22.03.19; 4630а,19.04.19; 4635а,05.06.19; 4208,19.06.19

 

Завідувач кафедри, професор                                       О. А. Бур’янов

 

Затверджено на методичному засіданні кафедри 29 серпня 2018р., протокол № 25

  

Регламент проведення підсумкового модульного контролю.

 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення всіх тем модуля на останньому занятті з модулю.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали усі види робіт, передбачені навчальною програмою та при вивченні модулю набрали кількість балів не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю є стандартизованою і включає контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового модульного контролю визначаються в робочій програмі.

 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

 

 

Оцінювання дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховано модуль.

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю за результатами підсумкового модульного контролю.

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалами ECTS та чотирибальною (традиційною).

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Студентів, які навчаються за однією спеціальністю з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжується за шкалу ECTS таким чином:

 

 

Оцінка ECTS

Статистичний показник

A

найкращі 10% студентів

B

наступні 25% студентів

C

наступні 30% студентів

D

наступні 25% студентів

E

останні 10% студентів

 

Ранжування з присвоєнням оцінок „А”, „В”, „С”, „D, E” проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які отримали оцінки FX, F (2) не вносяться до переліку студентів, що ранжуються навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал Е.

Оцінка з дисципліни FX, F („2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX(„2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на повторне складання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових або літніх канікул (до 1 поточного року) впродовж двох тижнів після закінчення навчального року. Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні зняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програми, дисципліни конвертується в традиційну чотирибальну шкалу з абсолютними критеріями які наведено нижче у таблиці:

 

Бали з дисципліни

Оцінка за чотирибальною шкалою

Від 170 до 200 балів

„5”

Від 140 до 169 балів

„4”

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

„3”

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

„2”

 

Оцінка ECTS у традиційну чотирибальну шкалу не конвертується оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Останнє оновлення на Вівторок, 18 вересня 2018, 11:14